Deze voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Carbonkiller, een project van WISE (World Information Service on Energy) dat tot stand is gekomen met de ondersteuning van Greenchoice. De deelnemer stemt in met de algemene voorwaarden van Carbonkiller die als volgt luiden:

Persoonsgegevens

 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan Carbonkiller. WISE mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. U kunt het privacy statement van de WISE hier vinden.
 • De persoonsgegevens zullen gebruikt worden om deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten rond Carbonkiller en de Europese emissiehandel.
 • De deelnemer kan te allen tijde zich uitschrijven voor e-mailings of nieuwsbrieven.
 • De deelnemer heeft het recht om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wissen, beperken, rectificeren, bezwaar te maken tegen verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de toestemming in te trekken en klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Kopen en vernietigen van CO2-rechten

 • Met CO2-rechten bedoelen we in de context van Carbonkiller altijd European Union Allowances (EUA’s) die afkomstig zijn uit het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
 • Je koopt in feite CO2-rechten die bij aankoop door ons vernietigd worden. Als de aankoop eenmaal is afgerond kan deze niet meer teruggedraaid worden.
 • WISE heeft te allen tijde het recht om het kopen en vernietigen van EUA’s uit te besteden aan een derde partij.
 • WISE kan niet garanderen dat met de aankoop en vernietiging van een CO2-recht daadwerkelijk CO2-compensatie plaatsvindt. Het project Carbonkiller is juist bedoeld om de zwakten van het systeem bloot te leggen en politieke druk op te bouwen om het systeem te verbeteren.
 • Bij Carbonkiller kunnen emissierechten worden gekocht door personen die meerderjarig zijn en door personen die minderjarig zijn (jonger dan 18) indien zij schriftelijke toestemming van een ouder hebben.

Algemeen

 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van Carbonkiller kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • WISE heeft het recht om Carbonkiller naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 • WISE of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met Carbonkiller.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

WISE

Bezoekadres: Minahassastraat 1 / lokaal 103, 1094 RS Amsterdam

Post: Postbus 59636, 1040 LC Amsterdam; +31 – (0)20 – 6126368; info@carbonkiller.org